PALVELUIDEN PEDAGOGINEN POHJA

Dynactin visiona on toteuttaa laadukasta, eettisesti kestävää, asiakaslähtöistä, yhteiskunnallisesti valveutunutta ja tavoitteellista kasvatustyötä. Asiakkaan hyvinvointi on työn keskiössä. Tavoitteena on myös olla yksi Suomen parhaista seikkailukasvatuksellisia menetelmiä hyödyntävistä palveluntarjoajista. Näiden lisäksi tavoitteena on tehdä tunnetuksi seikkailukasvatusta, ja vakiinnuttaa sen paikkaa Suomessa. Dynact uskoo jatkuvaan kasvuun ja kehitykseen. Pyrkimyksenä on kehittää uusia toimintamalleja ja menetelmiä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Dynact haluaa vaikuttaa asiakkaan hyvinvointiin, joka vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteisöön ja siten koko yhteiskuntaan. Tavoitteena on toteuttaa palvelukehä, jolla saadaan aikaan positiivinen kehävaikutus, jossa yksilön hyvinvointi lisää yhteisön hyvinvointia ja yhteisön hyvinvointi lisää puolestaan yksilön hyvinvointia.  Yksilö voi tarkoittaa perheenjäsentä, yksityishenkilöä, työntekijää tai opiskelijaa. Yhteisö voi olla perhe, sosiaalinen verkosto, työyhteisö tai oppilaitos / luokka.

Dynactin toiminta on rakennettu seuraavien arvojen pohjalta:

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Asiakasta kuullaan ja kunnioitetaan oman elämänsä tai organisaationsa asiantuntijana. Kaikki toiminnot ja palvelut suunnitellaan aina yksilöllisesti vastaamaan asiakkaan tarpeita.

LAADUKKUUS

Dynactin toiminta on läpinäkyvää ja laadukasta. Dynactissa on määritetty toiminnalle palvelukohtaiset laatukriteerit, joita mitataan asiakastyytyväisyydellä. Palveluprosessi on aina uniikki, ja sitä tarkastellaan jatkuvasti prosessin edetessä. Myös ammattitaitoinen, kokenut ja kehittymiseen sitoutunut henkilökunta sekä korkealaatuiset ja tarkoituksenmukaiset työvälineet ovat osa Dynactin tarjoamaa laadukasta palvelua. Dynactin työntekijät ovat sitoutuneet toimimaan yhteisten arvojen ja vision pohjalta. Luonto- ja seikkailukasvatuspalvelut ovat viranomaisten tarkastamia, ja ne ovat turvallisiksi todettuja.

ELÄMÄN LÄPI TAPAHTUVA OPPIMINEN

Kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään ja osaamistaan läpi elämän. Dynact tarjoaa tämän mahdollisuuden kaikille asiakkailleen. Usko ihmiseen ja uuden oppimisen riemu ovat keskeisiä Dynactin toiminnassa.

KESTÄVÄ KEHITYS

Luonnossa toimitaan leave no trace–periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnon monimuotoisuutta sekä luonnon tarjoamaa oppimismahdollisuutta kunnioitetaan.

YHTEISKUNNALLINEN VALVEUTUNEISUUS JA VAIKUTTAMINEN

Dynactin toiminta on suunnattu lastensuojelun asiakaslapsille, -nuorille, -perheille ja lastensuojelun ammattilaisille sekä työyhteisöille. Osaamista tarjotaan myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä ja henkilökohtaisesta kasvusta. Toiminnalla halutaan lisätä yksilön toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa, ja kykyä toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Toimintaa ja osaamista kehitetään jatkuvasti, jotta nyky-yhteiskunnan tarpeisiin voidaan vastata paremmin. Toiminnalla halutaan lisäksi herättää ajatuksia ja siten vaikuttaa yhteiskunnan rakenteiden kehittymiseen.

SEIKKAILUKASVATUS

Dynactin seikkailukasvatukselliset juuret ovat vahvasti Outward Bound-ideologiassa ja toimintaan on vaikuttanut vahvasti reformipedagogi Kurt Hahn ja Colin Mortlockin seikkailukasvatuksellinen filosofia. Dynactin toiminta eroaa joiltain osin perinteisestä elämys- ja seikkailukasvatuksellisesta toiminnasta. Vallalla olevan suuntauksen mukaan toiminnassa keskitytään ryhmään yksikkönä ja toimintaa ohjataan ryhmäprosessihakuisesti esim. ryhmäyttäminen, tiimiyttäminen ja ryhmätoiminnan tukeminen. Dynact lähestyy erityisesti koulutus- ja kasvatuspalveluiden kenttää yksilöprosessikeskeisesti.

Yksilöprosessinkuvaus

Dynactin toiminnassa yksilöprosessilla tarkoitetaan prosessia, joka pyritään saamaan aikaan elämys- ja seikkailukasvatuksellisen toiminnan kautta erilaisten aktiviteettien, tehtävien suunnittelun, harjoittelun ja tekemisen myötävaikutuksella. Perinteisen seikkailukasvatuksellisen ryhmäprosessin sijaan toiminnassa keskitytään toimintaan osallistuvien asiakkaiden henkilökohtaiseen tarpeeseen tai ongelmakenttään sekä henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen. Ryhmäprosessia voidaan kuitenkin tarvittaessa käyttää yhtenä välineenä yksilöprosessien tukemisessa.

Toimintaa suunniteltaessa kouluttajat keräävät tietoa asiakkaan arjesta ja mahdollisesti arjessa havaituista kehittämistarpeista tai esimerkiksi huolta aiheuttaneista ilmiöistä. Toimintaa suunnitellaan myös mahdollisesti edellisten toimintakokonaisuuksien havaintojen ja raportoinnin pohjalta. Tämän informaation pohjalta kouluttajat suunnittelevat ja tavoitteellistavat toiminnan huomioiden yksilölliset tavoitteet.

Mihin elämys- ja seikkailukasvatus perustuu ja mitkä osa-alueet painottuvat

Menetelmät

Keskeiset menetelmät toiminnassa ovat:
- Asiakkaiden vastuuttaminen toiminnasta
- Toiminnan arviointi asiakkaan kanssa toiminnan aikana ja sen jälkeen
- Palautteen antaminen välittömästi toiminnan aikana, sekä siirtovaikutusta tukevana palautteena toiminnan jälkeen
- Luonnolliset / ympäristölliset haasteet kuten pakkanen, suunnistaminen, kiipeily jne.
- Raportointi ryhmätasolla ja erikseen yksilötasolla, jatkuva seuranta

Työpedagogiikka

Kattaa kaiken Dynactin elämys- ja seikkailukasvatuksellisten ja koulutuksellisen kasvatustyön. Työpedagoginen työote on perusta kaikelle toiminnalle (retket, toimintakokonaisuudet ja luonnossa tapahtuvat aktiviteetit). Asiakas ei saa valmiita kokonaisuuksia (esimerkiksi valmiiksi ostetut ruuat retkelle), vaan itse tekemällä opitaan ottamaan vastuuta itsestä ja toisista.

Tämä mahdollistaa sen, että toiminta muotoutuu tekijöidensä näköiseksi. Työpedagoginen ote näkyy seikkailutoiminnassa siten että ryhmä vastaa esimerkiksi ruuan valmistuksesta ja käytännön toimista itse. Ryhmää tuetaan sivusta, mutta toimintaa ei johdeta suoraan ”edestä” valmiilla ratkaisuilla. Ennen kaikkea tarkoituksena on tukea oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa.

Tärkeä tavoite on saada asiakkaat ymmärtämään itselähtöisen tekemisen, työnteon ja aktiivisen osallistumisen merkitys elämässä.

Sosiaalipedagogiikka

Sosiaalipedagogiikan tarkoituksena on tuoda yhteisöllisyys ja yhteinen vastuunkanto ryhmän asioista esille toiminnan kautta. Sosiaalinen oppiminen on myös osaltaan mukana tukemassa varsinaista toimintaa sekä esimerkiksi rajallisten sosiaalisten taitojen harjoittelua turvallisessa ympäristössä, jossa on vähennetty ulkoisten ärsykkeiden määrää.

Yhteistyötaitojen harjoittelussa esimerkiksi leirioloissa tai toiminnasta päättämisessä on tarkoitus toteuttaa demokraatista päätöksentekoa (asiakkaat ja kouluttajat). Tämä koskee kuitenkin vain osaa päätöksistä, esimerkiksi turvallisuuteen liittyvissä asioissa ei voida luovuttaa päätöksentekoa asiakkaille.

Tekemisen kautta oppiminen

Elämys- ja seikkailupedagogiikka sekä työpedagogiikka ovat molemmat sidoksissa tekemisen kautta oppimiseen, joka pitää sisällään virheistä / onnistumisista oppimisen tai vaikkapa pettymystenkäsittelytaidot. Tekemisen kautta oppiminen on mukana suurimmassa osassa käytännön toimintaa.

Kognitiivinen oppiminen ja mallioppiminen

Tiedollinen oppiminen ja esimerkin kautta oppiminen tukee sekä syventää muiden kasvatuksellisten osa-alueiden toimintaa. Käytännön toiminnassa näytetään kuinka jokin asia tehdään ja tämän jälkeen yksilö / ryhmä toimii esimerkin mukaan. Oppimista tuetaan teorialla / tiedollisella sisällöllä. Tarkoitus on, että tiedollinen taso mahdollistaa tiedon soveltamisen eri tarkoituksiin esimerkiksi maastossa.

Elämyspedagogiikka

Elämyspedagogiikassa ryhmän jäsenille luodaan mielikuviin ja / tai fyysisiin rajoituksiin pohjautuva haaste. Haaste on keinotekoisesti luotavissa minne vain. Toiminnassa voidaan käyttää joko olemassa olevia rakenteita tai rakenteet voidaan rakentaa kiinteäksi. Toimintaa ohjeistetaan ja rajoitetaan, esimerkiksi asettamalla aikaraja suoritukselle tai määrittämällä toiminta-alueen rajat. Oppiminen tapahtuu mieli- ja vertauskuvien kautta. Tehtävä itsessään voi olla vertauskuva tai ”heijastus” esimerkiksi tavoitteesta tai ongelmasta.

Pääteoriat

Dynactin kasvatuksellinen perusta on vahvasti muun muassa Kurt Hahnin ja Colin Mortlockin kasvatusnäkemyksien innoittama. Alla keskeisiä ajatuksia kyseisiltä teoreetikoilta.

Kurt Hahn ( 1886 - 1974 )

- Kurt Hahnin juuret ovat Saksasta ja Englannista ja hänen ajatuksiaan ovat innoittaneet mm. Platon, Roussea, Baden-Powell.
- Humanistinen psykologia; Omakohtainen tietoisuus - kokemukset – tieto ja näkemys.                                        
- Yhteisöllisyys – Pienoisyhteiskunta
- Yksilöllisyys – Tule sellaiseksi kuin olet

Kurt Hahn perusti Outward Bound-järjestön ja on Duke of Edinburgh Award ohjelman isä. Suom. Avartti. Hänen keskeisimpiä ajatuksiaan olivat yhteiskunnassa esiintyvät ongelmat, joita hän luonnehti seuraavasti:
Sosiaaliset sairaudet
- Liikkumisen liika helpottuminen
- Aloitteellisuuden ja yritteliäisyyden väheneminen katsojan roolin omaksumisen takia
- Muistin ja mielikuvituksen heikkeneminen, koska kaikki tarjotaan valmiina
- Kädentaitojen unohtuminen
- Itsekurin rappeutuminen liiallisten virikkeiden ja ärsykkeiden vuoksi
- Säälin ja myötätunnon heikentyminen ainaisen kiireen ja lisääntyvän tehokkuusajattelun myötä

Hahnin johtamassa sisäoppilaitoksessa Saksassa toteutettiin seuraavia arvoja:
Salemin opit
- Anna lapselle mahdollisuus itsensä löytämiseen
- Anna lapsen kohdata voittoja ja tappioita
- Anna mahdollisuus yhteisen edun asettamiseen ennen omaa etua
- Anna mahdollisuus hiljaisuuteen
- Harjoita mielikuvitusta
- Anna peleille ja leikeille oma paikkansa
- Vapauta etuoikeutetut ylemmyyden tunteesta

Colin Mortlock ( s. 1936- )

Dynactissa toteutettava seikkailukasvatus perustuu Colin Mortlocin ajatuksiin. Seikkailukasvatus perustuu luonnollisiin olosuhteisiin, jossa ympäristö luo mahdollisuuden oppimiselle ja kokemiselle. Tilanteita ei luoda keinotekoisesti esimerkiksi vaelluksen aikana. Oppimistilanteet tulevat eteen spontaanisti ja oppiminen tapahtuu ”elämällä hetkeä”. Suunnitelmallisesti luotua keinotekoista ympäristöä voidaan kuitenkin hyödyntää seikkailukasvatuksessa, jos se tukee asetettuja tavoitteita. Seikkailukasvatuksessa keinotekoisuus tarkoittaa lähinnä vaikeusasteen lisäämistä ympäristöä hyödyntäen. Seikkailukasvatus perustuu aina suunnitelmalliseen prosessiin jonka avulla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Seikkailukasvatusprosessi

  1. Valmistautuminen / suunnittelu
  2. Taitojen harjoittelu
  3. Seikkailun toteuttaminen
  4. Toiminnan reflektointi

Mortlock kiteyttää filosofiaansa vuosien aikana havainnoitujen kokemusten kautta, ja hän kuvaa sitä näin: ”Mikä on toiselle  seikkailullista voi olla toiselle ihmiselle arkista ja taas toiselle henkilölle haitallista tai jopa vaarallista”. Näin Mortlock korostaa, että seikkailullisen kokemuksen subjektiivinen luonne koetusta on tärkein avain oppimiseen yksilön kannalta. Subjektiivinen kokemus muodostuu esimerkiksi yhdistelmästä fyysiset tehtävät (mukaan lukien ympäristöolosuhteet) ja henkilön henkiset voimavarat. Kun tarkastellaan kokemusta kokonaisuutena, voidaan todeta että siihen vaikuttaa henkilön aiemmat kokemukset vastaavista tilanteista sekä se, kuinka ne ovat vaikuttaneet henkilön kokemusmaailmaan. Kokemus on vuorovaikutuksessa myös ympäröiviin olosuhteisiin, esimerkiksi aktiivisuus, kouluttaja, ympäristö, ryhmä jne.

Mortlockin seikkailun filosofia keskittyy neljään vaiheeseen eli tasoon "seikkailun" osalta, jossa edistystä seurataan:

Taso 1 Leikki
Ominaista on vähäinen tunteiden näyttäminen, jota kautta on suhteellisen helppo osallistua toimintaan joka on alle henkilön taitotason.

Taso 2 Seikkailu
Ominaista on että toiminta voi olla nautinnollista ja jännittävää, kun henkilö käyttää hänen kykyjään paremmin. Seikkailussa henkilön pitää valvoa tilannetta ja itseään.

Taso 3 Rajaseikkailu
Ominaista on huippukokemus joka ilmenee, kun henkilö kokee seikkailullisen haasteen joka on hyvin lähellä omia rajoja. Jos henkilö onnistuu, voi kasvatuksellinen vaikutus hyvinkin olla pitkäkestoinen / pysyvä. Yleensä tämä huippu-kokemus on ollut lähellä omia rajoja. Tällä tasolla on kuitenkin olemassa todellinen vaara mennä liian pitkälle ja traumaattisen kokemuksen myötä joudutaan vaiheeseen 4.

Taso 4 Epäseikkailu
Ominaista on, että henkilö on joutunut, tai on ollut pakko osallistua haasteisiin jotka ylittävät hänen kykynsä, jolloin negatiiviset tunteet (pelko, loukkaantumisen pelko, jne.) johtavat mahdollisesti vammoihin tai lopulta jopa kuolemaan. Epäseikkailu ei ole enää kenenkään (yksilö, ryhmä tai kouluttaja) hallinnassa.


saunapaku.comKuivaliha.com